THÙNG 1.9T - Số loại ISUZU QKR55H/HONG AN-TMB

27/07/2016

Loại thùng: Bửng sắt – đà sắt – sàn sắt

THÙNG 3.9T - Số loại ISUZU NPR85K/HONG AN-TMB

27/07/2016

Loại thùng: Bửng sắt – đà sắt – sàn sắt

THÙNG 5.5T - Số loại ISUZU NQR75M/HONG AN-TMB1

27/07/2016

Loại thùng: Bửng sắt – đà sắt – sàn sắt

THÙNG 5.5T - Số loại ISUZU NQR75M/HONG AN-TMB

27/07/2016

Loại thùng: Bửng nhôm – đà sắt – sàn gỗ

THÙNG 15T - Số loại HYUNDAI HD320/HONG AN-TMB

27/07/2016

Loại thùng: Bửng sắt – đà sắt – sàn sắt

THÙNG 15T - Số loại ISUZU 34T/HONG AN-TMB2

27/07/2016

Loại thùng: - Bửng 1 vách– đà sắt – sàn sắt; - Bửng 1 vách - đà gỗ - sàn gỗ

THÙNG 15T - Số loại ISUZU 34T/HONG AN-TMB

27/07/2016

Loại thùng: Bửng sắt – đà sắt – sàn sắt

THÙNG 15T - Số loại ISUZU 34T/HONG AN-TMB-1

27/07/2016

Loại thùng: Bửng nhôm – đà gỗ - sàn gỗ